YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ait genelge

YSK’den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ait genelge

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs‘ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Devir Milletvekili Genel Seçimi’nde cumhurbaşkanı adayı olacak bireylerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ait metot ve asıllar belirlendi.

YSK’nin 146 sayılı kararı ile “Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine Ait Yol ve Temelleri Gösterir Genelge”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 14. unsuru uyarınca adaylar, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, hukukî şahıslardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek bireylerden bağış ve yardım alamayacak.

Adaylar, YSK tarafından belirlenecek adaylık başvurusu mühleti içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının katılaşmasını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım ölçüsü, her bir çeşit için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt meblağını geçemeyecek. Alınan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Yardımlar “seçim hesabı”na yatacak

Seçimlerde şeffaflığın sağlanması hedefiyle YSK tarafından belirlenecek fiyatın üzerindeki nakdi yardımlar, adayların “seçim hesabı” olarak kendileri ismine açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak. YSK tarafından belirlenecek meblağın altında kalan nakdi yardımlar ise makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar yalnızca seçim harcamalarında kullanılacak ve öbür bir emel için tahsis edilemeyecek.

Adaylığın katileşmesinden seçim sonuçlarının katılaşmasına kadar geçen devirde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.

Aday, YSK’ye evvelden bildirmek kuralıyla seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ait bilgi ve dokümanların kayda geçirilmesi ve ibrazına ait konularda 3568 sayılı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na nazaran yetki almış meslek mensuplarından yahut avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilecek. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, belirtilen konuların yerine getirilmemesi yahut eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat kararlarına nazaran sorumlu tutulacak.

Aday tarafından verilecek mal bildiriminin adap ve temelleri, adaylar tarafından kullanılacak listelerin form, içerik ve tasdiki, makbuzların hal ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış hududunu aşan kısmın Hazineye intikali ile bu hususun uygulanmasına ait başka metot ve asıllar YSK tarafından belirlenecek.

3628 sayılı Kanunun 5. hususu uyarınca, bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla fiyatındaki her biri için başka olmak üzere, para, pay senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve öbür taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerinin mal bildiriminin konusunu teşkil edecek.

Mal bildirimi için son tarih 23 Mart

Konuya ait yayımlanan genelgede, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Periyot Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış, mal bildirimine ait yöntem ve asıllara ait düzenlemeler yapıldı.

Buna nazaran, siyasi partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adayları da 20 Mart’a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin bulunan taşınmazları ile kendilerine aylık ödenenler, net aylık fiyatının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (19 bin 340 TL) 5 katından (96 bin 703 TL) fazla fiyatındaki her biri için başka olmak üzere, para, pay senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve öbür taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil edecek.

Genelge ekinde yer alan “Mal Bildirimi Formu” tek nüsha olarak doldurulup ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanarak adaylık başvurusu mühleti içinde kapalı zarfta YSK’ye verilecek.

Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının mutlaklaşmasını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Adaylar yalnızca nakdi yardım alabilecek, tıpkı yardım kabul edemeyecek.

Adaylar 7 bin liraya kadar olan, 7 bin TL dahil, nakdi yardımları makbuz karşılığında ve tıpkı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu ölçünün üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların “Seçim Hesabı” olarak açtırdıkları ve YSK’ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Yardım ve bağışlar ile harcamalar için düzenlenen evraklar, siyah yahut mavi tükenmez kalem kullanılarak doldurulacak. Ayrıyeten bilgisayar ortamında kayıtlar tutulabilecek ve tutulan kayıtlar YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış müteharrik yapraklı A4 kağıtlarına yazdırılabilecek.

Silinti ve kazıntı yapılmadan, yazı ve sayılar okunaklı bir formda düzenlenecek.

Hatalı doküman düzenlenmesi durumunda aslına iliştirilip üzerine “İPTAL” yazılarak iptal edildikten sonra sıradaki doküman düzenlenecek.

Yapılacak harcamaların 213 sayılı Vergi Yordam Kanunu uyarınca belirlenen tevsik edici evraklar karşılığında yapılması temel olacak. Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici doküman alınması mümkün olmayan durumlarda, her bir sarfiyat ölçüsü 7 bin lirayı aşmamak üzere genelge ekinde belirtilen biçime uygun olarak düzenlenecek masraf makbuzu karşılığında harcama yapılabilecek.

Adayların rastgele bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının cilt, seri ve sıra numaraları ile öbür baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından denetim edilecek. Denetimde yanılgılı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılacak ve sonuç bir tutanağa bağlanacak. Kusurlu olanların yerine yine bastırılanlar tekrar denetim edildikten sonra makbuzların tamamı YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca tasdik edilerek adaya yahut görevlendirdiği bireye zimmetle teslim edilecek.

Tüm dokümanlar YSK tarafından incelenecek

Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ait tüm bilgi ve evraklar ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının katılaşmasını izleyen 10 gün içinde YSK’ya tutanak karşılığında teslim edilecek. YSK bir ay içinde, adaylara ilişkin seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu basamakta tespit edilen eksikliklerin giderilmesi maksadıyla YSK tarafından adaylara 30 gün müddet verilecek.

Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (55 bin 598 TL) aşan ölçü ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilecek. Heyet bu vazifesi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen başka ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecek.

YSK tarafından yapılan inceleme sonuçları kesin olup incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek – Şimdiki